ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „Ви Ай Глобъл Консулт“ ЕООД („Дружеството“, „Администраторът“ или „Ние“) по време и във връзка с ползването на:

– нашия уебайт – https://vigconsult.com/

– при кандидатстване на публикуваните от нас обяви за работа и по време на подбора на персонал

– както и във връзка с комуникацията по предоставянето на горепосочените услуги

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния имейл адрес:  viglobalconsult@gmail.com

Ако искате да потвърдите, че Ние обработваме Ваши лични данни, или да осъществите достъп до личните данни, които Дружеството може да има за Вас, моля, свържете се с нас чрез имейл адрес: viglobalconsult@gmail.com

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Въведение……………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Кои носи отговорност за личните ви данни………………………………………………………………………
 3. Кои са основните категории лица, чиито лични данни обработваме…………………………………
 4. Какви данни обработваме, цели, основание и срок на обработване………………………………….
 5. Какви са вашите права по отношение на личните ви данни……………………………………………….
 6. Как може да упражните вашите права……………………………………………………………………………..
 7. Кои е органът към когото може да подадете жалба………………………………………………………….
 8. Бисквитки………………………………………………………………………………………………………………………..
 9. Как защитаваме вашата информация……………………………………………………………………………….
 10. Актуализиране на политиката за поверителност……………………………………………………………….

 

 1. Въведение

Ние искаме процесът по обработване на Вашите данни да бъде напълно открит и прозрачен, за това по-долу сме описали категориите данни, целите и срокът за тяхното съхранение, както и Вашите права във връзка с  тези данни.

 

 1. Кои носи отговорност за личните ви данни

Администратор на лични данни е „Ви Ай Глобъл Консулт“ ЕООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 204275106

 

 1. Кои са основните категории лица, чиито лични данни обработваме
 • Кандидати за работа, които са кандидатстви при нас;
 • Кандидатите, които осигуряваме или на които предоставяме работа  при някой от клиентите ни /работодатели/;
 • Потребителите на уеб сайта https://vigconsult.com/all-jobs/ , както и тези кандидаствали за работа през платформите на нашите партньори: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.,
 • Лица, на които сме съдействали за намиране на работа, които са прекратили трудовото правоотношение с работодателя поради допуснати от тях нарушения на трудовата дисциплина и/или законодателство,

заедно наричани по-долу „Кандидати за работа

 

 1. Какви данни обработваме, цели, основание и срок на обработване

Ние събираме лични данни по различни начини – при кандидастване чрез нашия сайт, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици.

 

Информацията, която ни предоставяте, може да включва следните данни:

 

 • за физическа идентичност: вашето име и адрес; ЕГН, данни по лична карта: номер на лична карта, дата на издаване и валидност; снимки, електронна поща; телефонен номер;, като се има предвид, че:

 

– обработваме лични карти, само ако такива трябва да бъдат представени пред държавни органи или са необходими за администриране на трудовите правоотношения (например, във връзка с командироване);

– не съхраняваме копия от личните карти на Субектите на данни;

 

 • за социална идентичност: образование; професионална квалификация; професионален опит; езикови познания, информация, свързана със започване на работа, включително данни, съдържащи се в автобиографии, трудови книжки, дипломи

 

 • за културна идентичност: интереси, хоби;

 

 • данни във връзка използването на нашия уебсайт: техническа информация, включително, но не само – IP адрес, местоположение, вид и версия на уеб-браузъра, доставчика на интернет услугата, информация във връзка сесиите при посещението;

 

 • други данни: потребителско име; парола и друга информация за регистрация; писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

 

Не събираме чувствителни лични данни като данни за раса, религия, сексуалност и / или религиозни вярвания. Ако подобна информация ни бъде изпратена, то същата няма да бъде съхранявана.

 

 

ЦЕЛ, ОСНОВАНИЕ И СРОК НА ОБРАБОТВАНЕТО

 

Ние обработваме данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използваме за други цели. Тези цели са изцяло свързани с основния предмет на дейност – подбор, консултиране, анализ и кариерно подпомагане.

По-конкретно тези цели са:

 

– за да ви регистрираме като наш клиент

– за да осъществим връзка между вас и потенциален работодател

– за да оценим пригодността ви като кандидат

– за да ви помогнем да си намерите работа

Ние обработваме тези лични данни на основание нашето пред-договорно и договорно задължение да ви свържем с подходящ работодател и да извършим подбор на персонал спрямо определени критерии.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

 • данни, съдържащи се в професионалните автобиографии на кандидати за работа, поканени на интервю, но ненаети за работа по офертата, за която са подали заявление: в срок до 6 месеца  след приключване на конкретната процедура по подбор на кандидатите;
 • данни, съдържащи се в професионалните автобиографии на непоканените на интервю кандидати за работа: до приключването на конкретната процедура по подбор на кандидатите;
 • данни, на кандидати, които са получили одобрени от работодател или от партньор-агенция за подобор на персонал – за периода, през който сте наети на работа при съответния работодател, и до 6 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове.
 • данни, които се съдържат във финансови документи и служат за счетоводно и данъчно отчитане ще бъдат съхранявани за период от 11 години.

 

– за осъщестяваме на комуникация с Вас и да ви изпращаме известия за свободни позиции

Ние обработваме тези лични данни на основание нашето договорно задължение да ви съдействаме в процеса на намиране на работа, както и на основание нашия легитимен интерес да подобряваме качеството на обслужване на нашите клиенти и да предоставяме все по-добри услуги.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

 • за периода, през който сте наш клиент, и до 6 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове.

– за поддържане на списък с лица, на които сме съдействали в намирането на работа, и за които имаме оплаквания от наш партньор

Ние обработваме вашите имена и електронна поща на основание нашия легитимен интерес свободно да избираме лицата, с които да работим, да не допускаме злоупотреби и да поддържаме добри взаимоотношения и репутация с нашите партньори – агенции за подбор на персонал и работодатели.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

 • за период до 6 години след прекратяване на съответния трудов/граждански договор с наш партньор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове.

 

ТРЕТИ СТРАНИ, С КОИТО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ДАННИ:

За да осъщестяваме описаните по-горе цели, ние може да споделим вашето име, електронна поща, професионална автобиография и телефон с други агенции за подбор на персонал на територията на Великобритания, Германия ,Чехия и Дания  както и с потенциални работодатели от тези страни, като гарантираме осигуряване на защита на данните и законосъобразното им обработване.

 

 1. Какви са вашите права по отношение на личните ви данни

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от Дружеството, при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:

 • Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато това обработване се основава на нашия легитимен интерес и вие смятате, че по този начин сме засегнали ваши фундаментални права и свободи. Ако подадете такова възражение, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тези цели. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу директния маркетинг.

 

 • Всички Субекти на данни имат право:

 

 • да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от Дружеството;
 • на достъп и на копие от обработваните им лични данни;
 • на коригиране и изтриване на личните им данни;
 • на ограничаване на обработването; и
 • на преносимост;
 • да оттеглят предоставеното съгласие за обработване, ако сме събрали данни въз основа на него.
 1. Как може да упражните вашите права

За нас защитата на лични данни е от първостепенно значение, поради което имаме готовност по всяко време да обработим вашите заявки във връзка с горепосочените права.

Може да упражните горепосочените права, като изпратите сканирано копие на вашето искане чрез имейл до: viglobalconsult@gmail.com, съдържащо следната информация:

 • име, адрес и други данни, които ще ни помогнат да ви идентифицираме
 • описание на искането
 • подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща

Ние ще прегледаме подадената заявка и ще върнем отговор на предоставената от Вас електронна поща в рамките на един месец от подаване на заявката.

 1. Кои е органът към когото може да подадете жалба

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни.

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2; тел: 02/915 35 18; 02/915 35 15: имейл адрес: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg.

 1. Бисквитки

Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения.

Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“. Много бисквитки съдържат така наречения уникален идентификатор на „бисквитката“. Тя се състои от ред знаци, чрез които вашият браузър може да бъде идентифициран измежду многото други интернет браузъри. По този начин интернет страници и сървъри може да разпознаят вашия браузър и да адаптират съдържанието си спрямо Вашите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникалния номер.

Чрез използването на „бисквитки“ уеб сайта на Дружеството може да предостави на своите потребители съдържание отговарящо на техните интереси.

Съдържат ли бисквитките лични данни?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

Можете по всяко време да деактивирате използването на „бисквитките“ на нашия уеб сайт чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да се откажете окончателно от създаването на „бисквитки“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез Вашия интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако деактивирате настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

 

 1. Как защитаваме вашата информация

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, продукти и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.

 1. Актуализиране на политиката за поверителност

Възможно е настоящата Политика за поверителност бъде актуализирана в бъдеще.

Новата политика ще бъде публикувана на този уеб сайт и ще указва датата, на която сме я актуализирали. Тя ще бъде в сила от датата на публикуване на уеб сайта. Поради това, Ви препоръчваме периодично да проверявате нашата уебстраница, за да сте запознати с нашата актуална Политика за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в нея. Използването на този уеб сайт след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).


VI Global Consult Ltd.@ Design by WordPress